MESURES ECONÒMIQUES REIAL DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març, COVID-19

PRINCIPALS MESURES ECONÒMIQUES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID 19.-   1.- ÀMBIT LABORAL. TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ- 1.1.- Caràcter preferent del treball a distància: es prioritzarà l’establiment de sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjà…